پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مارقین ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

خوارج ( فقه )