پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قیام در اذان"واژه زیر را بکار ببرید:

قیام مؤذن