پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

قواعد ثانویه فقهی ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 217