پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قضای حاجت مؤمن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قضای حوائج اخوان

اعم

معروف ( فقه )

وابسته

خروج معتکف برای حاجت مؤمن، کفاره خدمت به سلطان جائر، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قضای حاجت مؤمن ( فقه ) به زیرصفحه قضای حاجت مؤمن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 378
  • حواریات فقهیه : صفحه 290
  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 326
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 252