عملکردها

قرض به مؤمن

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، معروف ( فقه )

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • المسائل المنتخبة : صفحه 292، 341
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
  • توضیح المسائل : صفحه 431
  • توضیح المسائل : صفحه 427
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 8
  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 326
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 195، 200، 282