عملکردها

قرائت و تجوید قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

ر.ک:قرائت قرآن، تجوید قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرائت و تجوید قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علم قرائت و تجوید

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

تجوید قرآن، قرائت قرآن ( علوم قرآنی )

منابع

  • تاریخ قراءات قرآن کریم : صفحه 163
  • درآمدی برعلوم قرآن : صفحه 136
  • سر البیان فی علوم القرآن : صفحه 54
  • شناخت قرآن : صفحه 127، 344
  • علوم قرآن و فهرست منابع : صفحه 27