پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرائت ماموم، مکروهات نماز جماعت

وابسته

شنیدن قرائت نماز، قرائت ماموم بدون شنیدن قرائت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرائت ماموم با شنیدن قرائت به زیرصفحه قرائت ماموم با شنیدن قرائت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 796
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 271
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 339
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 195
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 297
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 261
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 42، 48