پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قاعده عدم جواز نقض یقین به شک"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل استصحاب ( اصول فقه )