پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قاعده عدم"واژه زیر را بکار ببرید:

اصالت عدم