پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قاعده اصالت صحت ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اصالت صحت