پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قاعده استصحاب"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل استصحاب ( اصول فقه )