پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قاریان تابع"واژه زیر را بکار ببرید:

قرّای تابعان