پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قارچ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کماءه

اعم

سبزیجات

وابسته

آب قارچ

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 138