پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قابله» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ماما

اعم

کاسب

وابسته

شهادت قابله به استهلال، نکاح با قابله

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 239