پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق فقه شیعه و فقه اهل سنت ، منابع:

المعالم الجدیدة للاصول صفحه 70
آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 207

اختلاف نظر اخباریون و اصولیون درباره فقه شیعه ، منابع:

الفوائد الحائریة صفحه 40

نقش اخباریون در فقه شیعه ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 10

نقش استر آبادی ، محمد امین بن محمد شریف ، - 1036ق در فقه شیعه ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 10

نقش رسمیت تشیع در فقه شیعه ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 9

نقش ابن زهره ، حمزة بن علی ، 511 - 585ق در فقه شیعه ، منابع:

المعالم الجدیدة للاصول صفحه 74

نقش دانشمندان شیعه در تحول فقه شیعه ، منابع:

تکامل اجتماعى انسان به ضمیمه هدف زندگى صفحه 166

نقش طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460ق. در تطور فقه شیعه ، منابع:

تکامل اجتماعى انسان به ضمیمه هدف زندگى صفحه 187

ویژگی‌ها فقه شیعه ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 7 صفحه 7

اجتجاج مفید ، محمد بن محمد ، 336 - 413ق. با معتزله درباره فقه شیعه ، منابع:

مواقف الشیعة جلد 1 صفحه 34

استفاده امام خمینی ، سید روح الله ، 1281-1368. از فقه شیعه در انقلاب اسلامی ایران ، منابع:

معارف انقلاب اسلامی صفحه 412

تاریخچه فقه شیعه ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 3
آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 207

تاریخچه فلسفه احکام در فقه شیعه ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 3 صفحه 68

تقسیم دوران فقه شیعه توسط بروجردی ، حسین ، 1253 - 1340. ، منابع:

تکامل اجتماعى انسان به ضمیمه هدف زندگى صفحه 197

جایگاه عقل ( دلیل ) در فقه شیعه ، منابع:

اسلام و مقتضیات زمان جلد 1 صفحه 106

دیدگاه فقه شیعه درباره چیدن شارب ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 1 صفحه 510

رابطه فقه شیعه با قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 3

رابطه فقه شیعه و فقه اهل سنت ، منابع:

آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 208

روش فقه شیعه و اجتهاد ، منابع:

عدل الهى صفحه 33

مناظره‌ مفید ، محمد بن محمد ، 336 - 413ق. با معتزله درباره فقه شیعه ، منابع:

الفصول المختارة صفحه 201

تبیین فقه شیعه به وسیله امام خمینی ، سید روح الله ، 1281-1368. ، منابع:

معارف انقلاب اسلامی صفحه 61

شرایط نذر در فقه شیعه ، منابع:

شبهای پیشاور صفحه 201