پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق فقه امامیه و فقه اهل سنت ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 5 صفحه 9

فَرق فقه شیعه و فقه اهل سنت ، منابع:

المعالم الجدیدة للاصول صفحه 70
آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 207

نقش شافعی ، محمد بن ادریس ، 150 - 204ق. در فقه اهل سنت ، منابع:

آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 206

تاریخچه فلسفه احکام در فقه اهل سنت ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 3 صفحه 67

رابطه فقه شیعه و فقه اهل سنت ، منابع:

آرمان ها و واقعیت های اسلام صفحه 208

رابطه حاکمان اسلامی و فقه اهل سنت ، منابع:

المعالم الجدیدة للاصول صفحه 69

نقد فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091ق. بر فقه اهل سنت ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 1 صفحه 59