پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فسق ( فقه )، موانع شهادت

وابسته

تحلیف بر فسق شاهد، دعوی فسق شاهد، شاهد ( فقه )، شهادت به فسق شاهد، شهادت فاسق ( فقه )، ظهور فسق شاهد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فسق شاهد به زیرصفحه فسق شاهد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفقه جلد 86 : صفحه 355
 • الفقه جلد 88 : صفحه 49
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 454
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 452
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 167
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 206، 218
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 49، 58
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 130، 140، 142
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 169
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 601
 • فقه القضاء : صفحه 311
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 510
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 64
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 365
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 58