پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فرومایه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادنین، پست ( فرومایه )، دَنیّ، سفله

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

شغل پست، شهادت صاحبان حرفه پست، مباشرت کارهای پست، معامله با فرومایگان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فرومایه ( فقه ) به زیرصفحه فرومایه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 485