پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فحص در اصول لفظی به زیرصفحه فحص در اصول لفظی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 518