پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فحص از مخصص : جست‌و‌جو از دلیل تخصیص زننده دلیل عام

فحص از مخصص، به معنای جست‌و‌جو از دلیل خاصی است که قابلیت تخصیص زدن دلیل عام را دارد.

فحص از مخصص منفصل باید در مظان دلیل خاص ـ جایی که نسبت به وجود دلیل خاص در آن ظن وجود دارد ـ صورت گیرد، هم چون قرآن و کتاب‌های روایی معتبر.

بیشتر اصولیون، فحص از مخصص را لازم دانسته و تمسک به عام را قبل از جست‌و‌جوی مخصص، جایز نمی‌دانند، زیرا ظهور مخصص غیر منفصل قوی تر از ظهور عام بوده و توانایی از بین بردن ظهور عام و کشف اراده جدی متکلم را دارد.

منابع

 1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 480
 2. محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 248
 3. معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 119
 4. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه (128-130)
 5. تحریرالمعالم : صفحه 118
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فحص از مخصص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بحث از مخصص

وابسته

تمسک به عام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فحص از مخصص به زیرصفحه فحص از مخصص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 480
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 320
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 229
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 154
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 21
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 465، 469، 478، 524، 527، 528
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه (128-130)
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 125، 126، 127، 128، 129، 130
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 358، 359، 362، 366
 • تحریرالمعالم : صفحه 118
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 519، 521
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 494
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 181، 182
 • فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 541، 546، 547
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 248، 250، 269، 271، 272، 283، 284
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 119
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 529، 531