پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فحاشی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

سب ( فقه )