پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فجور ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

زنا ( فقه )