پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ادله فتوای تقیه‌ای ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 152