پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فتق بیضه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادره خصیه، انتفاخ خصیه، تورم بیضه

اعم

جنایت بر بیضه، فتق

وابسته

بَیْضه ( تخم )، جنایت موجب فتق بیضه

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 26
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 238
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 94
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 240
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 583
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 272
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 294
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 508
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 269
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 367