پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معانی فتح (کلمات قرآن) در قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه 214