پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فتح شباک در راه"واژه زیر را بکار ببرید:

بازکردن پنجره در راه