پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فتا"واژه زیر را بکار ببرید:

وکیل ( فقه )