پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فایده وضع : فواید وضع الفاظ برای معانی

فایده اصلی وضع، سهولت در تفهیم و تفهم است، و از آن جا که تمامی پیشرفت‌های بشر در عرصه علم، تمدن و فرهنگ در سایه ارتباط با یک دیگر و انتقال دانسته‌ها و اندوخته‌ها رخ می‌دهد، و وضع الفاظ، اثر بسیار زیادی در آسانی این امر دارد، اهمیت وضع روشن می‌گردد.

بنابراین، می‌توان گفت وضع در حفظ نظام زندگی بشر و گسترش و پیشرفت علم و تمدن نقش حیاتی دارد.

اگر الفاظ برای معانی وضع نمی‌شد، اشخاص برای انتقال مقاصد خود می‌بایست از ایما و اشاره و مانند آن استفاده می‌کردند و این امر باعث کندی مفاهمه و رکود علم و دانش می‌گردید؛ در حالی که به کمک وضع می‌توان با به کارگیری لفظ و یا جمله‌ای کوتاه، مفاهیم زیادی را به دیگران انتقال داد، زیرا الفاظی که برای معانی خاص وضع شده است، از آنها حکایت نموده و به سرعت مقاصد را منتقل می‌کند. پس غرض و فایده اصلی وضع، سهولت تفهیم و تفهم است؛ یعنی اگر انسان بخواهد مقاصد و اغراض خود را به دیگران منتقل کند و با آنها رابطه بر قرار نماید، تا کمک بگیرد یا کمک برساند، آسان ترین راه، راه وضع است.

منابع

 1. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 13
 2. تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 28
 3. سیری کامل در اصول فقه جلد 1 : صفحه 214
 4. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 30
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فایده وضع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آثار وضع، حکمت وضع، داعی وضع، سبب وضع، غرض وضع

وابسته

وضع الفاظ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فایده وضع به زیرصفحه فایده وضع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 197
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 397
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 193، 199
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 125
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 92
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 137
 • تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 28
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 13، 50
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 1 : صفحه 214
 • فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 30
 • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 30
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 62
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 64