پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فالج» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فلجی

اعم

بیماری طولانی مدت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فالج به زیرصفحه فالج/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 524