پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فاضل میبدی ، محمد تقی ، 1332-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

میبدی ، محمد تقی