پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فاضل تونی ، عبد الله بن محمد ، - 1071ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بشروی خراسانی ، عبد الله بن محمد؛ تونی بشروی ، عبد الله بن محمد؛ مولی عبد الله بن محمد البشروی الخراسانی

مشخصات فردی

نام: عبدالله

نام پدر: محمد

لقب: تونی، فاضل تونی، بشرویی

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1071ق، کرمانشاه، جنب پل شاه

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، اصولی

سفرهای علمی

اصفهان مدرسه ملاعبدالله تستری برای تحصیل وتدریس، مشهدرضوی برای تدریس

آثارعلمی

شرح الارشاد، الفوائدالمدنیه، الوافیه، حاشیه مدارک، حاشیه معالم، فهرست تهذیب

زندگی سیاسی واجتماعی

دارای گرایشهای اخباری گری، فتوا به حرمت نازجمعه درزمان غیبت

منابع

  • ریحانةالادب
  • فرهنگ بزرگان
  • اعیان الشیعه
  • طبقات اعلام الشیعه
  • دائرةالمعارف تشیع