پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فاصله بعد سوره نماز"واژه زیر را بکار ببرید:

سکته بعد سوره نماز