پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فاسد"واژه زیر را بکار ببرید:

صحت و فساد