پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فارس ،محمد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوعبدالله محمدحسن محمدحسن اسماعیل الشافعی؛ محمد فارس