پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فارسی ، جلال الدین ، 1312 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو فارس ، جلال؛ جلال الدین فارسی

مشخصات فردی

نام: جلال الدین

نام پدر: محمدعلی

لقب: فارسی

تاریخ ومحل تولد: 1312، مشهد

زندگی علمی وفرهنگی

آثارعلمی

آزادی وسیر تقرب به خدا، ارتش توحیدی، استراتژی بین المللی، امام علی مشعلی ودژی (ترجمه) ، انقلاب تکاملی اسلام، انقلاب اسلامی و سازماندهی اجتماعی، انقلاب وضدانقلاب، پیامبری وانقلاب، پیامبری وجهاد، پیامبری وحکومت، تکامل انقلاب اسلامی ایران، تعالی شناسی ، تکامل مبارزه ملی، جهادحدنهایی تکامل، درسهایی درباره مارکسیسم، زوایای تاریک، سرگذشت راست: حضرت زینب علیها السلام، سرگذشت راست: حضرت فاطمه علیها السلام، سیاست راهبردی دفاعی، فرهنگ واژه‌های انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی آمریکاباصاحبان ثروت بادآورده، نظام هستی، نهضتهای پیامبران

زندگی سیاسی واجتماعی

تدریس دردانشسرای تعلیمات دینی، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی ازاستان خراسان، عضوستادانقلاب فرهنگی ، نماینده دوردوم مجلس شورای اسلامی ایران، همکاری باامام خمینی درمبارزه بارژیم سلطنتی ایران، عضوکمیته اجرایی موقت نهضت آزادی ایران، کاندیدای اولین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، عضوشورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی

منابع

  • اینترنت
  • کتاب پیشتازان انقلاب