پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اولین ترجمه قرآن به فارسی ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 407

دیدگاه ابو حنیفه ، نعمان بن ثابت ، 80 - 150ق در قرائت نماز به فارسی ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 407