پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فاخته» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قوقو، کوکو

اعم

پرنده مکروه گوشت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فاخته به زیرصفحه فاخته/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 111
 • الدرالمنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود : صفحه 259
 • الفقه جلد 76 : صفحه 138
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 78
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 312
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 313
 • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 157
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 327
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 183
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 91