پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فاتحةالکتاب"واژه زیر را بکار ببرید:

سوره حمد ( فقه )