پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فائده ( منافع )"واژه زیر را بکار ببرید:

منافع ( فقه )