پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره نکوهش غیبت مسلمان ، منابع:

معراج السعادة جلد 1 صفحه 563