پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غیبت مسلمان

وابسته

استماع غیبت ( فقه )، فاسق ( فقه )، فاسق متجاهر، مذمت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غیبت فاسق به زیرصفحه غیبت فاسق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 145
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 69
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 412، 413
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 22، (90-91)، 94
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 346
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 114
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 129