پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «علم اسباب نزول» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دانش اسباب نزول

وابسته

اسباب نزول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه علم اسباب نزول به زیرصفحه علم اسباب نزول/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 44