پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

طبیعت اخلاقی خدا در انسان در بیان قرآن عربی (قرآن) ، منابع:

مجله فصلنامه اخلاق جلد 24 صفحه 110