پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عبادت ( خاص )"واژه زیر را بکار ببرید:

عبادات بالمعنی الاخص