پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عبادات متوقف بر مال"واژه زیر را بکار ببرید:

عبادات مالی