پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معانی ظُهُور در قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه 199