پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کیفیت ذکر از ظُهر تا نماز عصر ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 276