پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ظهیر، احسان الهی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احسان الهی ظهیر