پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ظهور مطابقی ، منابع:

دروس فى علم الاصول جلد 2 صفحه 198