پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام ظهار ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 278

موارد ظهار ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 372

دیدگاه فقهای اهل سنت درباره طلاق خلع و ظهار ، منابع:

الفصول المختارة صفحه 179

ظهار فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه(130-131)